สตูล อบต.กำแพง จัดอบรมทำขนมไทยแก่ผู้สูงวัยกว่า 50 คน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของคนสูงอายุ

สตูล อบต.กำแพง จัดอบรมทำขนมไทยแก่ผู้สูงวัยกว่า 50 คน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของคนสูงอายุ

ที่ลานอเนกประสงค์ อบต.กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล กองสวัสดิการสังคม โดยนางสาววณัชนภา ไฉนวงษ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรการทำส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ “ขนมโคกะทิ” เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลกำแพง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ไปเป็นอาชีพเสริม หรือเป็นอาชีพหลักในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง กล่าวว่า อบต.กำแพง มีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำ และยกระดับคุณภาพชีวิติที่ดีของผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตดี มีงานทำ มีรายได้ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างคุณค่าให้กับตัวผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล