กสร. เปิดศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง แห่งแรกของประเทศไทย

กสร. เปิดศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดี
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง แห่งแรกของประเทศไทย

—————————————————-

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างอย่างยั่งยืน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวในฐานะประธานพิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมอบให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินโครงการ แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายในสถานการณ์วิกฤตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถือเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินตามหลักปรัชญา และเป็นเรื่องน่ายินดีในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกในประเทศไทย ณ บริษัท แกมม่าอินดัสตรี้ส์ จำกัด ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 และบริษัท แกมม่าอินดัสตรี้ส์ จำกัด โดยศูนย์การเรียนรู้นี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้าง และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายตามแบบแผนของการพัฒนาที่ยั่งยืน เห็นคุณค่าคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว ส่งเสริมให้ลูกจ้างมีความมั่นคงในชีวิต มีความสุขในการทำงาน พร้อมจัดสรรพื้นที่บริเวณสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดมูลค่าด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้สำหรับบริโภคและจำหน่ายในชุมชนอันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือนของลูกจ้าง รวมถึงการให้โอกาสลูกจ้างทุกสัญชาติ และลูกจ้างกลุ่มพิเศษได้เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากสวัสดิการที่จัดให้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เกิดประโยชน์และมีการพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นเกี่ยวกับสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยขยายการเพาะปลูกในแนวราบเป็นการเพาะปลูกในแนวตั้งในพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด

อธิบดี กสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการแรงงานของ บริษัท แกมม่าอินดัสตรี้ส์ จำกัด เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศในการปลูกฝังให้ลูกจ้างทุกคนรักองค์กร เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง และบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”