ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

ผวจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2563 ให้กับผู้กระทำความดีความชอบ จำนวน 1 ราย

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี 2563 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ณ ศาลาเอนกประสงค์ (โรงลิเก) ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบให้กับนายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 7 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กับผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา

และประชาชน ซึ่งนายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด ได้กระทำความดีความชอบ โดยเป็นผู้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุครูบำนาญ ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนจนขยายเป็นชมรมผู้สูงอายุกว่า 200 ชมรม เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกว่า 88 กองทุน ครอบคลุมทุกตำบล รวมทั้งณรงค์จัดตั้งสภาองค์กรชุมชน 90 แห่ง ครบทุกพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย และสนับสนุนการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้พิการ เพื่อจัดทำโครงการบ้านพอเพียง จำนวน 135 หลัง นอกจากนี้ ยังเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939