KICK OFF ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

“KICK OFF ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน”

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดเตรียมงาน “KICK OFF ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน”

โดยมี นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมโภช พิศาภาคย์ ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (ศกร.) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา