ส.ป.ก. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน เพื่อประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวทางการจัดทำ MOU กับกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

ส.ป.ก. จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน เพื่อประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวทางการจัดทำ MOU กับกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุม เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน เพื่อประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแนวทางการจัดทำ MOU กับกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วย นายวิมล์ อินทปัชฌาย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการที่ดิน นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายศิลา ละเภท ผู้อำนวยการกลุ่มนิติกรรมและสัญญา ผู้แทนสำนักบริหารกองทุน และผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ระบบ Application Zoom Meeting

ทั้งนี้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินกับ ส.ป.ก. และการถือครองกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินโดยมีนาย พิษณุ สำรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินเอกชน และนายอภิชาติ วงษ์คำ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ เป็นผู้นำเสนอ ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ