ร้อยเอ็ด!!เครือข่ายป.ป.ช.รวมเข้ม!ติดตามปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และป้องกันปราบปรามการทุจริต

ร้อยเอ็ด!!เครือข่ายป.ป.ช.รวมเข้ม!ติดตามปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และป้องกันปราบปรามการทุจริต

เมื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ 09.00น. ณ ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ อบจ.ร้อยเอ็ด ห้องประชุมเครือข่ายป.ป.ช.จ.ร้อยเอ็ด!! กรรมการเครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคม ภาคอีสาน จ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาผู้นำต้นแบบและชุมชนต้นแบบในการปกป้องสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน และป้องกันปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ระยะ ที่ 2 วันที่ 6 โดย ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ ประธานฯ นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ ดร.ธงชัย ธราวุธ ด.โกวิท อ่อนประทุม ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ไกรสิน อ.สมนึก บุญศรี กรรมการ ได้รับความร่วมมือจาก นายทรงศักดิ์ ทุงจันทร์ ผอ.กองการศึกษา อบจ.ร้อยเอ็ด และคณะ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมติดตามโครการฯจำนวน 13 คน จากสมาชิกฯในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและสื่อมวลชนส่วนหนึ่ง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสมาชิกเครือข่ายฯที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสองรุ่น วันที่ 15-16 มีค 66 และ 19 เมย 66

ตอบแบบสอบถามสาเหตุการทุจริต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านทุจริต ได้แบ่งกลุ่มการตรวจสอบโครงการต่างๆในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง และใกล้เคียง และสรุปนำเสนอพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
อาทิเช่น”การตั้งข้อสังเกตของโครงการก่อสร้าง อาคารสงเคราะห์ชุมชนรอบคลองเหนือเมือง พิกัดติดกับ มทบ.27 แต่ยังมีไม่มีใครเลยมาทำกันจริงๆจังๆกันเช่น ถนนผ่านอาคารยังไม่มีหน่วยงานไหนแก้ไขเลยเจ้านาย!! ยังคงขรุขระอย่างไรก็อย่างนั่น;! เป็นอันตรายอย่างมากในการสัญจร ของประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อน!! **ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนบ้านเหล่า ม.10 ต.ในเมือง ยาว 1,200 เมตร งบ 1.5 ล้านบาท จะให้ใครไปตรวจสอบว่าใช้งบประมาณจริงเดือดร้อนกันทั้งบางเจ้านาย!!

/////ข่าว//
ศรีไพร ทูลธรรม 082-930-2374
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทเกอร์นิวส์(