นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย และผู้นำภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2562

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย และผู้นำภาคเอกชน ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เมื่อเช้าวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อประสาน รายงานผล ติดตาม และบริหารราชการแผ่นดินในมิติของการบริหารการพัฒนาในเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลในรอบเดือนตุลาคม 2562 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โดยก่อนระเบียบวาระการประชุมแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีภารกิจชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 จึงมอบหมายให้มาทำหน้าที่เป็นประธาน จากนั้น ประธานกรุณามอบป้ายเกียรติยศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา Sport City ด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทยโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย การมอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมประจำปี 2562 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย การมอบเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงราย ปี 2562 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย การมอบโล่องค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย การมอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานที่ดำเนินมาตรการองค์กรต้นแบบทางถนน ปี 2562 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
ต่อจากนั้น แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นาวาเอก ไวพจน์ วีระประเสริฐศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงราย นางสุพัชรา บุญเกิดรัมย์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงราย นายชาตรี ทองอินทราช ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นายนิโรจน์ โง้วเจริญสุข นายด่านศุลกากรเชียงแสน นางวรรณศรี ฉิมพลีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย พันเอก สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการ มทบ.37 นางจิราพร สิริสุข หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ นายด่านศุลกากรแม่สาย และนายพีรกานต์ บูรณากาญจน์ นายด่านศุลกากรเชียงของ
ต่อด้วย สรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจังหวัดเชียงรายในเดือนตุลาคม 2562 ผลิตและนำเสนอโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ เรื่องขอบคุณส่วนราชการที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดเชียงรายจัดขึ้น เรื่องขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย ขจัดสารพิษตกค้าง การนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่มีสารพิษตกค้าง เรื่องเชียงรายเมืองศิลปะ มีศิลปินจำนวนมาก จึงให้จัดทำเส้นทางเยี่ยมบ้านศิลปิน ด้วยการทำ QR Code และสินค้า OTOP และกำจัดขยะจากการท่องเที่ยว ให้จัดทำประติมากรรมริมทางให้หนาแน่นมากขึ้น เรื่องเชียงรายได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองศิลปะร่วมกับอีก 9 จังหวัด รวมทั่วประเทศแล้ว มี 20 จังหวัด เรื่องจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างบ้านพักคนชราพร้อมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2562 ที่วัดห้วยไคร้ใหม่ อำเภอแม่สาย เรื่องการเตรียมการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เรื่องหากมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือรัฐมนตรีเข้ามาในพื้นที่ให้รายงานจังหวัดทราบด้วย เรื่องการออกโฉนดมีเดินสำรวจเตรียมการสอบเขตเพื่อออกโฉนดในระบบ RPK ใน 7 อำเภอของจังหวัดเชียงราย เรื่องถ้ำหลวงจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป มอบการจัดระเบียบร้านค้า การจัดการขยะและความสะดวกของนักท่องเที่ยว เรื่องการเคลื่อนไหวจากการปฏิรูปการศึกษาและยุบควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งไม่ยินยอม หากมีกระแสให้แจ้งฝ่ายความมั่นคงทราบด่วน เรื่องประกาศหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงราย ปีนี้เริ่มทำตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยกองทัพภาคที่ 3 จะจัดประชุมเป็นประจำต่อเนื่อง ให้ทุกหน่วยงานจัดทำป้ายรณรงค์การมีส่วนร่วม ซึ่งจะปฏิบัติอย่างเข้มข้น เน้นสุขภาพของ
จบแล้ว เป็นการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

จากนั้น เป็นเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ด้านการปกครองและความมั่นคง ได้แก่ เรื่องแนะนำที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนโดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย ได้แก่ นางพรสวรรค์ พงษ์ประภาศ นายพรเทพ อินทชัย และว่าที่ ร้อยตรี สุชาติ สุวรรณา เรื่องสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เรื่องรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563 และรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เรื่องการประชุมและแนวทางพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17
ด้านสังคมและวัฒนธรรม เรื่องรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเชียงรายเมืองศิลปะ และเรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ เรื่องโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เรื่องแผนการออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสำนักวานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เรื่องโครงการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อน้องผู้บกพร่องทางการเห็นวิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เรื่องกิจกรรมการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ Sport for All 4.0 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเรื่องประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือคนพิการและผู้ประสบภัยโดยตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเพื่อทราบเป็นการนำเสนอโดยเอกสาร ได้แก่ เรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 โดยสำนักงานจังหวัดเชียงราย เและรื่องรายงานสถานการณ์จังหวัดเชียงรายมิติอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2562 อาทิ ภาวะการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรื่องรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย ประจำเดือนตุลาคม 2562 และแผนการดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย ก่อนจะจบการประชุมและปิดการประชุมในเวลา 12.00 น.

🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
30/10/62