กลับมาบ้าน จ.ปทุมธานี รำลึกเมื่อเป็น รอง ผวจ.

กลับมาบ้าน จ.ปทุมธานี
รำลึกเมื่อเป็น รอง ผวจ.

“ดีใจทุกครั้งที่ได้มา จ.ปทุมธานี ‘เมืองบัวหลวงของในหลวง’ เสมือนได้กลับมาบ้าน เพราะรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่ จ.ปทุมธานีนานกว่าทุกจังหวัด คือ ประมาณ 3 ปี อยากพูดกับลูกหลานทุกคนว่า ใจเราเท่านั้นจริงๆ จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านข้อทดสอบชีวิตในช่วงเวลาเช่นนี้ ที่เป้าหมายของทุกคน คือ ต้องสอบให้ผ่าน และไม่ใช่เพียงแค่ผ่าน แต่ผ่านด้วยความราบรื่น เรียบร้อย สร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ในการครองตน คน และงาน มีความสำเร็จในทางที่ถูกที่ดี เคยพูดหลายครั้งว่าการคบผู้คนนับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตปัจจุบัน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก คนดีมีความสามารถกลายเป็นไม่ค่อยอยากแสดงตัว ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ในขณะที่คนไม่ดี เอารัดเอาเปรียบก็ฉกฉวยโอกาสในเวลาที่คนดีมีศีลธรรม ปลีกตัวเข้าสู่วิเวก ลูกๆ หลานๆ ต้องช่วยกันเสริมสร้างความมั่นใจ เป็นกำลังใจให้กับคนดี ให้กับตัวเรา และครอบครัว เพื่อก้าวเดินสู่วันข้างหน้า เป็นอนาคตแห่งความสำเร็จของประเทศไทย”
/ปนัดดา
จ.ปทุมธานี 29 ม.ค. 62

เมื่อบ่ายวันนี้ (29 ม.ค. 62) เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี