กธจ.แพร่ “สอดส่อง” โครงการอย่างไรไม่เป็นทางการ พื้นที่อำเภอเด่นชัย 7 โครงการ ก่อนสิ้นงบประมาณ

แพร่///

กธจ.แพร่ “สอดส่อง” โครงการอย่างไรไม่เป็นทางการ พื้นที่อำเภอเด่นชัย 7 โครงการ ก่อนสิ้นงบประมาณ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์
รองคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ นายพิทักษ์ บุณยเวทย์
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการอย่างไม่เป็นทางการในเขตพื้นที่อำเภอเด่นชัย เทศบาลปงป่าหวาย เทศบาลตำบลเด่นชัย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ และองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย

ทั้งนี้เป็นการสอดส่องและให้ข้อเสนอแนะ โครงการงบประมาณเงินอุ

ดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย ตามที่ ก.ธ.จ. แพร่ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2565
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565
และคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเห็นชอบคัดเลือกแผนงาน/โครงการสอดส่องในโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566

โดยมีโครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รวมจำนวน 7 โครงการ นั้นเพื่อให้การดำเนินการภารกิจของ ก.ธ.จ.แพร่ เป็นไปตามแผนงานฯ ในการนี้

จังหวัดแพร่ ได้แจ้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบโครงการได้นำ ก.ธ.จ.แพร่ ลงพื้นที่และขี้แจงผลการดำเนินงานในการประชุมฯ ดังนี้ 1. โครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลปงป่าหวาย จำนวน 2 โครงการ 2 . โครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเด่นชัย จำนวน 3 โครงการ 3. โครงการในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ จำนวน 1 โครงการ โครงการในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย จำนวน 1 โครงการ
ผลการสอดส่อง ข้อสังเกต/เสนอแนะ
รงการในความรับผิดชอบของเทศบาลปงป่าหวาย จำนวน ๒ โครงการ
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปงป่าหวาย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลปงป่าหวาย งบประมาณ 1,515,000 บาท 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่งป่าหวาย 2 หมู่ 5 บ้านปงป่าหวาย ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ งบประมาณ 1780, 000 บาท

โครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเด่นชัย จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหัสสายทางพร.ถ 4 – 0010 ถนนยันตรกิจโกศล ซอย 12,13 ผิวจราจร กว้าง 6-8 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 635 เมตรพร้อมทางเท้า พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,380 ตารางเมตรและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดภายในกว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30 เมตรยาว 300 เมตร อำเภอเด่นชัย งบประมาณ 8,840,000 บาท 2.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำร่องกอกวัดเด่นชัย (พระเจ้าแสนแซ่) วัดอินทนิเวศน์ (หลวงพ่อพระครูนนท์) ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังแสงอาทิตย์ LED จำนวน 50 ชุดอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ งบประมาณ 3,250, 000 บาท กำลังดำเนินการ 2.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากพวกหมู่ที่ 3 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่งบประมาณ 5,076,000 บาท กำลังดำเนินการ

และเวลา 13.30 น.ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ กธจ.แพร่ (อย่างไม่เป็นทางการ).ครั้งที่ 3/2566
ที่ห้องประชุมของที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลพร้อมคณะกรรมการ และที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุม
ในขณะเดียวกันมีตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ได้มายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ช่วยติดตามกรณี ที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ มีการร้องเรียนถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่บ้างท่าน ซึ่งเป็นกฎกระทรวงแล้วทำไมไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ซึ่งมีการยื่นหนังสือไปประมาณ 8 เดือนที่แล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จึงมาขอจึงมายื่นหนังสือขอให้ทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลช่วยติดตาม ประสานงานหน่วยงานผู้บังคับบัญชาในส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ซึ่งรอมาเกือบปีแล้ว ทางว่าที่ร้อยตรีภาคินชูพันธ์รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลกล่าวว่าในเรื่องนี้ขอรับเรื่องไว้และจะหารือกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะมาสอด 2 โครงการในวันที่ 13 กันยายนที่จะถึงนี้เพื่อจะได้ หน่วยงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้มีการดำเนินการตามกฎกระทรวงตามระเบียบตามกฎหมายต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเข้ามา
สอดส่องการใช้เงินงบประมาณว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใดทั้งนี้เป็นการช่วยให้คำแนะนำกับองค์กรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งในภาพรวมอย่างโครงการของเทศบาลตำบลป่าหวาย ซึ่งทำเกี่ยวกับระบบน้ำเพื่อการเกษตรจากการดูพื้นที่จริงโครงการนี้ น่าจะบ้านมีประโยชน์มากที่จะสร้างสรรค์ให้พี่น้องชาวบ้านในตำบลปงเป่าหวายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากถ้ามีน้ำดีพืชผลทางการเกษตรดีก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ดีความเป็นอยู่ดีขึ้น

แต่มีอยู่ในเรื่องการใช้งบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าในการใช้สูบน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรเนื่องจากว่าเทศบาลตำบลปงป่าหวายในปีที่ผ่านมาจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและไม่เพียงพอประกอบกลับทางทางเทศบาลตำบลป่าหวายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับงบประมาณซึ่งเป็นค่าไฟไม่เพียงพอ ประกอบกับในปี 67 จะได้รับการถ่ายโอนเครื่องสูบน้ำพลังไฟฟ้าจากชลประทานอีก 4 ตัว ซึ่งจะต้องเป็นภาระให้กับทางเทศบาลตำบลปงป่าหวายในการดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า จึงอยากให้ทางหน่วยงานระดับสูงให้มีการพิจารณาเพิ่มในเรื่องงบประมาณในการที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วย

สำหรับโครงการของเทศบาลตำบลเด่นชัยโครงการแรกซึ่งกำลังดำเนินการทราบจากทางรองนายกนายนิคมชุ่มใจและให้ข้อมูลว่าโครงการนี้จะเป็นเป็นการขยายถนนให้มีความกว้าง 6.8 เมตรได้มีระบบไฟส่องสว่างสิ่งที่ทราบมาว่าถนนเส้นนี้จะขยายเพื่อการรองรับการจราจรในอนาคตและเป็นการรองรับการขนย้ายผู้ป่วยหากเส้นทางหลักมีการติดขัดสามารถมาใช้เส้นทางนี้ได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเด่นชัยและใกล้เคียง

สำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ มีนายยงยุทธบุญแววนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะพร้อมปลัดให้เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล เป็นการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์และปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น ทราบอุปสรรคปัญหาว่าต้นไม้ที่ปลูกในกระถางซึ่งน่าจะเกิดจากอากาศร้อนทำให้ต้นไม้ตายซะจนจำนวนมากซึ่งในเรื่องนี้ทางคณะกรรมการทำนโยบายได้กับทราบว่าน่าจะมีการเร่งให้ผู้รับจ้างมารีบดำเนินการแก้ไขเพื่อจะเป็นการให้ทันต่อเทศกาลการท่องเที่ยวไฮซีซั่นที่จะถึงนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวหรืออาจจะมีการมาตั้งเต็นท์นอนเพื่อชมความสวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ำก็ได้

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของโครงการบริหารส่วนตำบลไทรย้อยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการสร้างถนนทำได้ดีมากเป็นการเชื่อมระหว่างหมู่ 1 และหมู่ 12 ตำบลไทรย้อย การก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามแต่ยังขาดเรื่องราวกันตกเนื่องจากว่าข้างถนนเป็นร่องเป็นทางระบายน้ำลึกมาก ซึ่งเกรงว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับอันตรายจึงให้คำแนะนำมีการมีการทำราวกันตกตลอดแนวซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีการสัญจรมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์ ประธานในที่ประชุมฯ ให้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าในวันที่ 13 กันยายน 2561 นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตราชการที่ 16 ได้มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ. จังหวัดแพร่เพื่อลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่และประชุมคณะกรรมการสภาภิบาลอย่างเป็นทางการครั้งที่ 2/2566 ณห้องประชุมณห้องประชุมเวียงโกศัยชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ด้วย

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่….รายงาน