กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จัดสัมมนา “คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา จัดสัมมนา “คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ A โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดสัมมนา เรื่อง “คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภา ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมสัมมนา
.
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในหลายประการ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ และก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้พบว่า

ได้เกิดปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติหลายประการ อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของหน่วยงานหรือการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขาดความโปร่งใส ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและทำความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงข้ออุทธรณ์ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับหลักการแห่งความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
.
การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง “คลายปมการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสู่แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ” โดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ การเสวนา เรื่อง “คลายปมปัญหาเพื่อร่วมแสวงหาแนวทางการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดย พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และนางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และการเสวนา เรื่อง “คลายปมปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” โดย นายสมศักดิ์ ภู่สกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง นางสาวรัชนี ดวงราบรื่น นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวศิริกัญญา รุนประโคน นิติกรชำนาญการพิเศษ