นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมทำบุญวันพระตามโครงการ…ทำบุญวันพระ ส่วนราชการละปิ่นโต…ที่วัดสระแท่น หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี

อำเภอนาดี
29 พฤษภาคม 2563
วันนี้เวลา 07.30 น.นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ร่วมทำบุญวันพระตามโครงการ…ทำบุญวันพระ ส่วนราชการละปิ่นโต…ที่วัดสระแท่น หมู่ที่ 13 ตำบลนาดี

มีพระครูสุทธิปุญญาภินันท์(บุญศรี) อายุ 99 ปีพรรษา พรรษา 83 พรรษา เจ้าอาวาสวัดพระแท่น มีพระภิกษุในปกครอง 6 รูป สามเณร 4 รูป ในโอกาสเดียวกันนี้นายนพดล งามเหลือ ได้ชี้แจงแนวทางการดำรงชีวิตการปฏิบัติตนในห้วง สถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 และ ปฏิบัติตนตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และจ้อราชการที่สำคัญอื่นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทราบทั่วกัน