ร้อยเอ็ดกอ.รมน.ภาค 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดองประจำปี 2562 พื้นที่ จังหวัดภาคอีสานเพื่อนำแนวความคิดไปพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบในทุกๆพื้นที่ เพื่อก้าวเข้าสู่ตำบล มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดกอ.รมน.ภาค 2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดองประจำปี 2562 พื้นที่ จังหวัดภาคอีสานเพื่อนำแนวความคิดไปพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบในทุกๆพื้นที่ เพื่อก้าวเข้าสู่ตำบล มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-


กอ.รมน.สร้างเครือข่ายมวลชนเพื่อความปรองดอง 25มิย62 ร้อยเอ็ด/สมนึก-ปธ.ชมรมสื่อออนไลน์IT/0817082129-

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด พลโทกนกภู่ม่วงผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอรมนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดองประจำปี 2562 พื้นที่กอ.รมน.ภาค 2 จังหวัดร้อยเอ็ดภาคอีสาน โดยการดำเนินงานของ พันเอกกิตติ ภาคมณี ผู้อำนวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลัก ศปป. 1 กอ.รมน. มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 147 คน

ประกอบด้วยผู้นำชุมชนตลาดเพื่อความมั่นคงและเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัดจำนวน 20 จังหวัดรวม 129 คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 คนได้แก่กรมพัฒนาชุมชนสภาวิจัยแห่งชาติ,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กำลังพลของศูนย์ปฏิบัติการที่ 1 จำนวน 10 นาย

เพื่อสร้างเครือข่ายปราชญ์ความมั่นคงทุกสาขาและผู้นำชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในทุกๆระดับของประเทศ

พันเอกกิตติ ภาคมณี ผู้อำนวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักศปป.1 กล่าวรายงานว่า.-การอบรมกิจกรรมการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความรักความสามัคคีความปรองดองอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข,เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติ,

เพื่อเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะและจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสรรค์สังคม,เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน,และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะปราชญ์ผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวความคิดไปพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบในทุกๆพื้นที่ เพื่อก้าวเข้าสู่ตำบล มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน

กิจกรรมการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนมีจำนวน 3 วัน ประกอบด้วยการเสวนาการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่และต่อยอดกิจกรรมของปราชญ์เพื่อความมั่นคง, การบรรยายพิเศษจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,การจัดทำแผนโครงการของผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละจังหวัด ตามภูมิศาสตร์สังคมและบริบทของพื้นที่ และมีการแถลงแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องโดยมีวิทยากรให้คำปรึกษาและแนะนำ

ที่สำคัญในการอบรมครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงทุกสาขา และผู้นำชุมชน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันจะนำไปสู่การบูรณาการ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของ ศปป 1 กอ.รมน.ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ในทุกๆระดับของประเทศต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr./สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129