อพท. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “จับคู่สร้างสรรค์สานฝันชุมชน” ณ ชุมชนทุ่งหลวง จ.สุโขทัย

อพท. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “จับคู่สร้างสรรค์สานฝันชุมชน” ณ ชุมชนทุ่งหลวง จ.สุโขทัย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และคณะผู้บริหารสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ เดินทางไปยังชมชุมชนทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย เพื่อสัมผัสวิถีชุมชนในกิจกรรมการปั้นดินเผา และกิจกรรมกดลายบนเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งพัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจากคุณค่าสู่มูลค่าสร้างเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่มีอัตลักษณ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะชุมชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีนายวันชัย โมรัษเฐียร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ให้เกียรติมาต้อนรับในครั้งนี้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อพท.๔ จะร่วมดำเนินการกับสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน สทช. ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนทุ่งหลวง เพื่อยกระดับต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่ Learning Studio และขับเคลื่อนชุมชนตามคู่มือแนวทางปฏิบัติกการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต่อไป