ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้าฯ

ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.เชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้าฯกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทานเดือนสิงหาคม 2562เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาดวงดี – คำปันชื่นมงคล วัดห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น โดยมีนายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธานในการอบรมฯ ร่วมกับนางดวงใจ สมแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เมืองจ.เชียงใหม่ และนายบุญทัน ทาหาร กำนันต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ เข้าร่วมรับฟังและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่จะถึงนี้
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เป็นกองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับพระราชทานเพื่อความมุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดภายในหมู่บ้านและให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายใจการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไปย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วยทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงามไม่สูญสลาย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ยังกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง การระดมทุนในชุมชนและเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่และ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกล่าวว่าในปี 2562 นี้ หมู่บ้านห้วยทราย ม.4 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นกล้าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมทำความเข้าใจในภารกิจของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้านและชุมชน เสริมสร้างกระบวนการการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ร่วมกันภายในหมู่บ้านและชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายใน และระหว่างหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ยังได้ชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน ในเดือนสิงหาคม 2562 ที่จะถึงนี้อีกด้วย.