จังหวัดเชียงรายสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันแรก(27 ธ.ค.62)

จังหวัดเชียงรายสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันแรก(27 ธ.ค.62)

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมกับทุกอำเภอทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยความพร้อมเพรียง

โดยการติดตามสถานการณ์ หารือ ประสาน คณะทำงานได้รับทราบสถานการณ์ ข้อมูล สภาพแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน พร้อมกับระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดทำเป็นข้อสั่งการ

โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงรายได้รับทราบนโยบาย ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการ เพื่อนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติในพื้นที่ได้ครอบคลุมทุกอำเภอ และทุกจุดเสี่ยง ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดความตระหนัก การมีน้ำใจ เชิญร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ทุกหน่วยบูรณาการร่วมกัน ปฏิบัติตามแผนอย่างเข้มข้นจริงจัง ให้นำจิตอาสาพระราชทานมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานด้านการจราจรให้สนับสนุนเกิดความสะดวกและปลอดภัย ให้เร่งการจราจรเกิดความคล่องตัว ตรวจสอบสภาพการจราจรทางลัด ทางด่วน ให้ศูนย์จังหวัดตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจหรือเจาะเลือดที่สถานพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุทุกราย

สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันแรก
– เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง
– เสียชีวิต 4 ราย(ชาย 3 ราย,หญิง 1 ราย)
– บาดเจ็บ (Admit) 8 คน(ชาย 8 คน, หญิง – คน)
-สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด
-มาตรการเมาแล้วขับ ให้ยึดรถ 77 คัน ถูกดำเนินคดี 77 คน

สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงราย ที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และมีศูนย์ประสานงานสาขาที่อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมมอบภารกิจให้แก่ อปท.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุม แถลงข่าว รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติประจำวัน พร้อมกับกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง กลยุทธการดำเนินงานประจำวันในระยะเร่งด่วน อีกทั้ง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชนอีกด้วย

สำหรับนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงรายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้จัดจิตอาสาพระราขทานประจำจุดตรวจละ 2 นายทุกแห่ง ให้ อปท.ทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับ อปท.และปฏิบัติด้วยแนวทาง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ให้ อบจ.เชียงรายจัดตั้งศูนย์ร่วมเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัด ให้มีการตรวจเยี่ยม ศปถ.อำเภอและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ทราบด้วย ให้ทุกหมู่บ้านจัดทำโครงการ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 จุดตรวจด้วยมาตรการ 10 รสขม เน้นมาตรการเมาแล้วขับเป็นกรณีพิเศษ ให้ย้ำจุดตรวจหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและมาตรการ 10 รสขม ให้ ศปถ.อำเภอและ ศปถ.อปท.นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามบริบทในพื้นที่ ให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ให้อำเภอแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำบล ให้เทศบาลนครเชียงรายจัดตั้งศูนย์สนับสนุนอำเภอเมืองเชียงราย ให้ย้ำข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากอ้างตนเป็นข้าราชการให้รายงานและส่งชื่อให้ทางจังหวัด เพื่อตั้งกรรมการสอบวินัยลงโทษอย่างเด็ดขาด ให้ตำรวจและโรงพยาบาลตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ เจาะเลือด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกรายในกรณีประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ย้ำด้วยว่า ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่าง ๆ และเฝ้าระวังอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด ให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงกว่าวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
28/12/62