ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาผลงาน 1 ปีดีเด่นปฏิรูปการศึกษา ประจำปี 2562 จัดเสวนาแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาพร้อมกิจกรรมสัมพันธ์แสดงมุทิตาผู้เกษียณ /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท/nuk-kanit-bopit-kulsak-sriphai/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาผลงาน 1 ปีดีเด่นปฏิรูปการศึกษา ประจำปี 2562 จัดเสวนาแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาพร้อมกิจกรรมสัมพันธ์แสดงมุทิตาผู้เกษียณ

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท/nuk-kanit-bopit-kulsak-sriphai/0817082129-ข่าว


คลิปPLC TV สัมภาษณ์ ปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค12พัฒนาการศึกษาเด็กไทย//PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท/nuk-kanit-bopit-kulsak-sriphai/0817082129-รายงาน


/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท/จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาผลงาน 1 ปีดีเด่นปฏิรูปการศึกษา/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ร.ต.อ.คณิต-บพิตร-กูลศักดิ์-ศรีไพร/0817082129-ข่าว

เมื่อเช้าวันนี้วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายปรีดี ภูสีน้ำศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาผลงาน 1 ปี ดีเด่นปฏิรูปการศึกษา ร้อยแก่นสารสินธุ์ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย นายศุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น,นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์,นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม,นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำเสนอผลงานดีเด่น 1 ปี การปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 257 คนประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่นมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ และการจัดเสวนาผลงาน 1 ปีดีเด่น ปฏิรูปการศึกษา ร้อยแก่นสารสินธุ์ ผลงานดีเด่นในรอบ 1 ปีแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพันและความสามัคคีภายในกลุ่มจังหวัด การแสดงมุทิตา แด่ผู้ที่เกษียณอายุราชการและมอบของที่ระลึก

นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-การเสวนาผลงาน 1 ปีดีเด่นปฏิรูปการศึกษาร้อยแก่นสารสินธุ์ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ อาทิ เพื่อสร้างเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์,เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่ม และสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ได้รับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ การทำงานร่วมกันโดยมีองค์ประกอบของความมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกัน และนำเสนอผลงานดีเด่น 1 ปี การปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการ ภาพ 12 กล่าวเปิดว่า.-ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข การมีส่วนร่วมและการประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรต่างๆ เร่งปรับระบบบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรม ปราศจากคอรัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุน ในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างขวัญและกำลังใจสร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่ มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม พหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษา นำการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาคอรัปชั่นด้วย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร.ต.อ.คณิต ไชยจันทร์-บพิตร จำปา-กูลศักดิ์ แสงศักดิ์-ศรีไพร ทูลธรรม/บริหารชมรมฯ /0817082129-รายงาน