ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ นำเยาวชนจัดกิจกรรม รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน หาดนางรำ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ นำเยาวชนจัดกิจกรรม รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน หาดนางรำ

วันนี้ 28 ส.ค.62 พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน” ณ หาดนางรำ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรัก ความหวงแหนใน ปะการัง ป่าชายเลนและท้องทะเลไทย โดยมี ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และพนักงานกลุ่มบริษัท พีเอพีแก็สวัน จำกัด รวมทั้งคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนจุกเสม็ด และโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร จำนวน 100 คน ร่วมในการทำกิจกรรม
นาวาเอกจักพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าท่า ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่าจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ้มเฟือย รวมถึงการบุกรุกทำลายธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดผลกระทบปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะสิ่งแวดส้อมที่อยู่ใกล้ตัวในชุมชนพื้นที่ของเรา รวมถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดส้อมนั้น ก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นทุกคนที่ต้องช่วยกันรณรงค์รู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนยาวนานดังนั้น ทางท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ได้ร่วมกับกลุ่ม บริษัท พีเอพี แก๊ส วัน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีแนวคิดในทางเดียวกัน จึงได้จัดกิจกรรม “รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน” ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและประเทศชาติสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิดสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ มีความรักหวงแหนปะการัง ป่าชายเลน และท้องทะเลไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ในเรื่องระบบนิเวศ ความสำสัญของปะการังและป่าชายเลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาละสร้างความยั่งยืนให้กับท้องทะเลไทย
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้ให้นักเรียนทำกิจกรรม walk rally โดยแบ่งเป็นกลุ่มเดินไป ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 4 ฐาน คือ ฐานความรู้เรื่องปะการัง ฐานความรู้เรื่องป่าชายเลนและพลาสติก ฐานความรู้เรื่องใช้แก๊สอย่างถูกต้องและปลอดภัย ฐานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมประกวดคำขวัญในหัวข้อ “รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน”
พลเรือตรีสุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งมาจากฝีมือมนุษย์ ทั้ง ปัญหาโลกร้อน สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ปัญหาขยะพลาสติก การบุกรุกทำลายสัตว์ป่าและธรรมชาติ ผมจึงเห็นว่าเราควรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดคือการดูแลทรัพยากรรมชาติในพื้นที่ชุมชนของเรา ทั้งป่าชายเลน ท้องทะเลสัตว์น้ำ ปะการัง และอื่นๆอีกมากมาย และผมเชื่อว่ากิจกรรม”รักษ์ท้องทะเลไทย ก้าวไกลร่วมกัน” ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรัก ความหวงแหนใน ปะการัง ป่าชายเลนและท้องทะเลไทย รวมถึงมีความรู้และเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศ ปะการังและป่าชายเลนซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับท้องทะเลไทย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323