นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ออกตรวจความเสียหายจากกรณีฝนตกหนักและนำ้ป่าไหลหลาก ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ออกตรวจความเสียหายจากกรณีฝนตกหนักและนำ้ป่าไหลหลาก ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากการรายงานพบพื้นท่ีการเกษตรท่ีอยู่ติดกับ แม่นำ้แม่สะเรียง และแม่นำ้ยม พื้นท่ีการเกษตรในพื้นท่ีลุ่มได้รับความเสียหายหลายจุด ดินโคลนท่ีถูกนำ้ป่าไหลหลากพามา ได้ทับโถมพืชเกษตรกรรมได้รับความเสียหาย เช่น ข้าว ข้าวโพด ส่วนในพื้นท่ีสูงท่ีตำบลป่าแป๋ นำ้ป่าไหลหลากทำให้เกิดดินสไตล์ ลงมาจากภูเขาสูงชันปิดเส้นทางการคมนาคม ถนนเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จำนวนประมาณ 3-5 จุด ซึ่งนายวรกฤต กิจฟูทรัพย์ กำนันตำบลป่าแป๋ พร้อมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านตำบลป่าแป๋ ร่วมกับนายทวีวัฒน์ วิสิฎศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ พร้อมเจ้าหน้าท่ี นำรถแทรกเตอร์เปิดเส้นทางคมนาคมท่ีเกิดดินสไลน์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดเส้นทางคมนาคม ให้ประชาชนสัญจรได้ภายในเวลา 12.00 น.ของวันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ