กองทัพเรือมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ส่งเสริมด้านการศึกษาให้นักเรียน

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ส่งเสริมด้านการศึกษาให้นักเรียน

วันนี้ 27 พ.ย.63 พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างทร. ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชา คณะนายทหารร่วมมอบทุนการศึกษา
ตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ)ที่ 817/2563ลง 27 ต.ค.63 เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 กองทัพเรือได้กำหนดประกอบพิธี มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปี 2563 กำหนดพื้นที่ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษา ออกเป็น 5พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพ พื้นที่สัตหีบ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 และพื้นที่กรมทหารราบที่ 3กองพลนาวิกโยธิน สำหรับการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบกองทัพเรือได้มอบให้ฐานทัพเรือสัตหีบ

รับผิดชอบในการดำเนินการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพเรือ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ มีบุตรข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพเรือ ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 605 ทุน
จำแนกเป็นทุนระดับต่าง ๆ 5 ระดับ ได้แก่ระดับอุดมศึกษา จำนวน 51 ทุน ๆ ละ 4,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 172ทุน ๆ ละ 3,500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 265 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 105 ทุน ๆ ละ 3,000 บาททุนสำหรับบุตรข้าราชการ/ที่เป็นเด็กพิเศษ/และกำลังศึกษาอยู่ในระดับ/อนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน 11ทุน/ๆ ละ 5,000 บาท

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก