รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมภูงาธานี นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้

นายแพทย์ประกิจ สาระเทพ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค สำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2564

ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันและควบคุมโรคตามกรอบกฎหมาย และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อการท่องเที่ยวและพำนักอาศัยระยะยาว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และส่วนสาธารณสุขของเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พศ. 2558
รวม 76 คน