จังหวัดแม่ฮ่องสอนจับมือภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจับมือภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ เป็นประธานการประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับพื้นที่และการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การดำเนินงานและการรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนการจัดเตรียมข้อมูลนโยบายแผนงานและโครงการของส่วนราชการและภาคเอกชน ในการเสนอนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆ