กกต.ร้อยเอ็ดประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภาอบต.21คนจาก11อำเภอ14อบต.

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศไม่รับสมัครสมาชิกสภาอบต.21คนจาก11อำเภอ14อบต.

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผอ.กต.อบต. ประกาศ ว่า
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และวันรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงานข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 129 อบต. มีดังนี้
1.ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 129 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้สมัคร 325 คน รับสมัคร 325 คน ไม่รับสมัคร – คน
2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,574 เขตเลือกตั้ง
จำนวนผู้สมัคร 3,284 คน รับสมัคร 3,263 คน ไม่รับสมัคร 21 คน

ไม่รับสมัครส.สภา.อบต.21คน จาก11อำเภอ 14 อบต.
ได้แก่
1.อ.เมืองร้อยเอ็ด 2 อบต.จำนวน6คน ได้แก่ ต.เหนือเมือง นายวิชิต วินทะไชย เขต16เบอร์3ม.50(10),นายวิเชียร พลหาญ เขต17เบอร์2ม.50(10),นางนิตยา รักธรรม เขต17เบอร์3ม.50(20)
ต.รอบเมือง น.ส.ศิวรี กระจ่างจันทร์ เขต15เบอร์3ม.50(20),น.ส.อัญชิสา ไชยคิรินทร์ เขต2เบอร์3ม.50(10),นายณัฐวุฒิ พลแดง เขต5เบอร์3ม.50(20)

2 อำเภอสุวรรณภูมิ ได้แก่ตำบลน้ำคำ นางบุญโฮม ฤทธิ์เต็ม เขตที่ 16 เบอร์ 2 ม. 50(20)
3. อำเภอโพนทอง ตำบลหนองใหญ่ นายสุดสาคร วิชามุข เขตที่ 13 เบอร์ 4 ม. 50(20)
4.อำเภอพนมไพร ตำบลโพธิ์ใหญ่ นางสาวอระพิน เงินแท่ง เขตที่ 5 เบอร์ 2 ม.50(20) นายพยงค์ คำเรียง เขตที่ 6 เบอร์ 1 ม 50(10) นายวาด อนุสงค์ เขตที่ 6 เบอร์ 2 ม.50(10)
5.อำเภอธวัชบุรี ตำบลแสนสุข นายนิกร พันโนสิด เขตุที่10 เบอร์ 3 ม.50(10) ต.เขวาทุ่ง นายชัยณรงค์ ปัญยาง เขตที่ 7 เบอร์ 3 ม.50(20) ตำบลหนองไผ่ นายพิทักษ์ ศรีจัดการ เขตที่ 17 เบอร์ 1 ม.50(20)

6.อ.อาจสามารถ ตำบลหนองหมื่นถ่านนายภรันยู แก้วพลงาม เขตที่ 6 เบอร์ 3 ม.50(10) นายยศกร คำแพง เขตที่ 3 เบอร์ 1ม.50(10)
7.อำเภอหนองพอก ตำบลภูเขาทองนางสาวศิริลักษณ์ เศษบุบผา เขตที่ 6 เบอร์ 3 ม.50(20)
8.อำเภอโพธิ์ชัย ตำบลสะอาด นายอดิศักดิ์ มลาไวย์ เขตที่ 8 เบอร์ 2 ม.50(20)
9.อำเภอจังหาร ตำบลแสนชาติ นายสมเกียรติ แสงคํา เขตที่ 1 เบอร์ 4 ม.50(20)
10.อ.ปทุมรัตต์ ตำบลดอกล้ำ นายปานใหญ่ สมพงษ์ เขตที่ 9 เบอร์ 1ม.50(10)
และ 11.อำเภอทุ่งเขาหลวง ตำบลมะบ้านางสาวอนุสรา มะลาขันธ์ เขตที่ 2 เบอร์ 2 ม 50(20)
สรุป รับสมัครนายก อบต 129 เขตสมัคร 32 5 คน ไม่รับ 0 คน สมัครสมาชิกสภาอบตจำนวน 157 4 เขต ผู้สมัคร 328 4 คน รับสมัคร 3263 คนไม่รับสมัคร 21 คน
โดยขอความร่วมมือ เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444
“ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ”
ครบทุกเรื่องเลือกตั้ง กับSmart Vote
ไม่พลาดสาระดี ๆ จากแอพลิเคชันเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพียงค้นหาคำว่า กกต.
GET IT ON Google Play
หรือ ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซค์ กกต.
ร่วมแจ้งเหตุทุจริตฯ กับ ตาสับปะรด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
www.ect.go.th
021418888

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว