จ.แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal สนับสนุน ส่งเสริม SMEs ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

🛑จ.แม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal สนับสนุน ส่งเสริม SMEs ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

======
🔻🔻🔻🔻
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน “โครงการเติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.) และหน่วยงานพันธมิตร และการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัด” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยโครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด เพื่อร่วมกัน ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม SMEs ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการบัญชี ด้านภาษี ด้านสินเชื่อ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการพัฒนา ช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การจัดโครงการในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเวทีเสวนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กิจกรรมออกบูทส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด ได้แก่ บูทให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก คบจ. แม่ฮ่องสอน และหน่วยงาน พันธมิตร และบูทส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด โดยได้รวบรวมผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝาก และของดีเมืองสามหมอก มากกว่า 40 ร้านค้า
ซึ่ง คบจ. คาดว่าการจัดโครงการในวันนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง สนับสนุน ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และช่วยเหลือให้เกิด การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดต่อไป