กรมปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ

กรมปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ

ประจำปีงบประมาณ w.ศ. 2562
เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีพระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้บรรยายธรรม
โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรม นายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดกล่าวว่าด้วยกรมการปกครองได้กำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และ
เสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุน
การดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2562 และเพื่อส่งเสริมบทบาทของฝ่ายปกครองในการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน
ในการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ได้แก่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญ
สากลของโลก ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของฝ่ายปกครองในการจัดกิจกรร
ทางพระพทธศาสนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน….

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา