นายกเมืองพัทยาแจงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชี้สำนักงบประมาณพร้อมสนับสนุนงบให้ทำต่อ หลังไม่สามารถดำเนินการกู้เงิน เนื่องจากวาระงบประมาณไม่เพียงพอ

นายกพัทยาแจงกลางสภาไม่ทิ้งปัญหาน้ำท่วม

นายกเมืองพัทยาแจงความคืบหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชี้สำนักงบประมาณพร้อมสนับสนุนงบให้ทำต่อ หลังไม่สามารถดำเนินการกู้เงิน เนื่องจากวาระงบประมาณไม่เพียงพอ

วันที่ 27 ก.พ.66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวชี้แจงในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ตั้งกระทู้ถามต่อเรื่องการดำเนินโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา

โดยนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยว่า ในเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยาเป็นปัญหาที่เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการหาแนวทางมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมประชุมวางแผนร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการจัดการน้ำให้ศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยาทั้งระบบภายใต้กรอบงบประมาณ 26,000 ล้านบาท

โดยศึกษาแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนโดนแบ่งเป็นในเขตชุมชนหนาแน่นมาก ชุมชนหนาแน่นปานกลางและน้อยตามลำดับ ทั้งนี้ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่สามารถดำเนินการกู้เงินได้ เนื่องจากวาระงบประมาณมีไม่เพียงพอ

พร้อมกันนี้เมืองพัทยาได้ทำการปรึกษากับสำนักงบประมาณว่าจะทำการยกเลิกโครงการกู้เงินดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นว่ามีหลายส่วนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วและอยากให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอที่จะสนับสนุนงบประมาณให้เมืองพัทยาสำหรับโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะได้จับงบประมาณมาให้โดยเมืองพัทยาไม่ต้องเป็นผู้กู้