จังหวัดสระแก้วปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นในวันมาฆบูชา

สระแก้ว- จังหวัดสระแก้วปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นในวันมาฆบูชา

ที่ บริเวณพระสยามเทวาธิราช อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งการปล่อยขบวนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ความสงบสุขและการรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม กฎหมาย คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันมาฆบูชาประจำปี 2564

จังหวัดสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น อำเภออรัญประเทศร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วได้จัดพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย จากที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถานร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้..

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว