สตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562

สตูล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562
วันนี้27ก.พ.2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 62ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานพร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมีนายนายดำริ ทองพราว ประธานจัดงานสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล กล่าวรายงานและมีนายไพฑูรย์ ชนะชู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล , สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดสตูลร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูลขึ้นมีตัวแทนเข้าร่วมกว่า 300 คน 

สำหรับการจัดงานสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในพระราชวรวงศ์เธอ “กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ทรงริเริ่มให้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นพระองค์แรกของประเทศไทย และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย ส่งผลให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกินในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล วางพานพุ่ม พร้อมกล่าวสดุดี และอ่านสารนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของไทยอย่างมีระบบ โดยบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางกลไกประชารัฐ การสนับสนุนเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจให้แก่สหกรณ์รวมทั้ง ใช้กลไกสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร โดยส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกษตรกร สามารถบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยใช้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” ด้วยการส่งเสริมช่องทางการตลาด การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นธรรม ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล