ร้อยเอ็ดจัดอบรมผู้เสพยาเสพติดตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 5 ปี2562 ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจพร้อมฝึกอาชีพ30ชั่วโมง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817072129-

ร้อยเอ็ดจัดอบรมผู้เสพยาเสพติดตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 5 ปี2562 ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจพร้อมฝึกอาชีพ30ชั่วโมง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817072129-


รัอยเอ็ดเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่น5คืนคนดีสู่ครอบครัว/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องฝึกอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่1 กองพันทหารราบที่1 กองพลทหารตาบที่16 อ.เมืองร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 รุ่นที่ 5 จำนวน 100 คน โดยการดำเนินงานของ นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะวิทยากร
โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจในอันดับแรก

นายสันติ โอฆะพนมข่าวรายงานว่า.-ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่องรวม 12 วัน 11 คืน ณกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป้าหมายคือ ผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอจำนวน 100 คน

มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเป็นการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งลดผู้เสพตัดวงจรการค้ายาเสพติดภายใต้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ รูปแบบของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การอบรมประกอบด้วย กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ตามมาตรฐานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านกาย จิต สังคม บำบัดจำนวน 9 วัน มีการฝึกอาชีพหรือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม จำนวน 3 วัน หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายเลิศบุศย์ กองทองรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.-ยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยบูรณาการงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

มุ่งเน้นดำเนินการตามมาตรการหลัก 1 มาตรการด้านการป้องกัน 2 มาตรการด้านการปราบปราม 3 มาตรการด้านการบำบัดรักษา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจในอันดับแรก

ในนามของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่หวนกลับไป ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเด็ดขาด เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัวหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ มั่นคง สืบไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-