ร้อยเอ็ด-จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ส่วนราชการ จิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด.ผู้นำอช. อสม.คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม มากกว่า 1,000 คน!!!

ข่าวดี!_ข่าวด่วน!!กระหึ่ม!!!

ร้อยเอ็ด-จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ส่วนราชการ จิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด.ผู้นำอช. อสม.คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม มากกว่า 1,000 คน!!!

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมในวันพุธที่(26 มิถุนายน 2562(แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวลงพื้นที่ได้รายงาน ว่า-ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ศป.ปส.อ.เมืองร้อยเอ็ด) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2562 ) ประจำปี 2562 โดยการนำของ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอ จิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด.ผู้นำอช. อสม.คณะครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วม กิจกรรม ในครั้งนี้มากกว่า 1,000 คน ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วม ต่อต้านยาเสพติด ในย่านชุมชน โดยเริ่มจากถนนบริเวณด้านหน้า หน้าโรงเเรมไหมไทย จนถึง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานเวลา 08.30 นหลังการเดินรณรงค์ได้รอประธานในพิธี-นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้อ่านคำปราศรัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2562 และนำส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด ทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งจะทำความดี ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด

โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน,, นายชำนาญ..ชื่นตา. ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด.ในวันนี้ด้วย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาวิกฤตสำคัญของโลก องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนด ให้วันที่(26 มิถุนายน)ของทุกปีเป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน,ต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบ”แนวคิด และ คําขวัญ” มุ่งมั่น,แก้ไข,ขจัดภัย,ยาเสพติด เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลดลง ความสำคัญ ของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ประชาชนเกิดความตระหนัก ขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบาย.ดังกล่าวโดยมี พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.ร้อยเอ็ด, สภ.เมืองร้อยเอ็ด,ครูตำรวจ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ อำเภอรัฐวิสหกิจ.สถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำอช.อสม.ฯลฯ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษา ครู และตำรวจ กลุ่มลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และภาคประชาสังคมในจังหวัดร้อยเอ็ดทุก ภาคส่วน ได้ เดินรณรงค์ ชาสัมพันธ์จาก 4 จุด ภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การ จัดนิทรรศการ ของส่วนราชการต่างๆ และการแถลงข่าว ผลการดำเนิน งานยุทธการสาเกตนคร..ระยะที่ 1 และการเปิด ยุทธการสาเกตนคร..ระยะที่ 2 หลังจากนั้น -ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้
– ได้อ่าน คำปราศรัยของพลเอกประยุทธ์ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
-นำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ ์ต่อต้านยาเสพติด
– พร้อมกล่าวเปิดงานและแถลงข่าวผลการดำเนินงานยุทธการสาเกตนคร.. ระยะที่ 1 สำหรับภายในงานมีกิจกรรม การแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เน้นเนื้อหาแสดงถึงความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด การปลูกฝังให้เยาวชนและคนในสังคม เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด รวมทั้งการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เน้นให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยและในการป้องกันยาเสพติดด้วย!!! หลังจากนั้นได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการในบริเวณโดยรอบพื้นที่ในครั้งนี้ฯ
///////////////////////
ภาพ/ข่าว :: ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด.
จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าวดี!_ข่าวด่วน!!กระหึ่ม!!!

ร้อยเอ็ด-จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ส่วนราชการ จิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด.ผู้นำอช. อสม.คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม มากกว่า 1,000 คน!!!

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมในวันพุธที่(26 มิถุนายน 2562(แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวลงพื้นที่ได้รายงาน ว่า-ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ศป.ปส.อ.เมืองร้อยเอ็ด) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2562 ) ประจำปี 2562 โดยการนำของ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอ จิตอาสาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด.ผู้นำอช. อสม.คณะครู นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วม กิจกรรม ในครั้งนี้มากกว่า 1,000 คน ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วม ต่อต้านยาเสพติด ในย่านชุมชน โดยเริ่มจากถนนบริเวณด้านหน้า หน้าโรงเเรมไหมไทย จนถึง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานเวลา 08.30 นหลังการเดินรณรงค์ได้รอประธานในพิธี-นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าใจถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันมีทักษะชีวิตที่ดีสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้อ่านคำปราศรัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประจำปี 2562 และนำส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน กล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด ทำความดีทำประโยชน์เพื่อแผ่นดิน เฝ้าระวังยาเสพติดในครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งจะทำความดี ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติด
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน,, นายชำนาญ..ชื่นตา. ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงาน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด.ในวันนี้ด้วย ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาวิกฤตสำคัญของโลก องค์การสหประชาชาติ จึงได้กำหนด ให้วันที่(26 มิถุนายน)ของทุกปีเป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน,ต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2562 ภายใต้กรอบ”แนวคิด และ คําขวัญ” มุ่งมั่น,แก้ไข,ขจัดภัย,ยาเสพติด เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลดลง ความสำคัญ ของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 ประชาชนเกิดความตระหนัก ขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบาย.ดังกล่าวโดยมี พ.ต.อ.วันชัย วินทะสมบัติ รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด, พ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.ร้อยเอ็ด, สภ.เมืองร้อยเอ็ด,ครูตำรวจ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ อำเภอรัฐวิสหกิจ.สถานศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำอช.อสม.ฯลฯ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษา ครู และตำรวจ กลุ่มลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และภาคประชาสังคมในจังหวัดร้อยเอ็ดทุก ภาคส่วน ได้ เดินรณรงค์ ชาสัมพันธ์จาก 4 จุด ภายใน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การ จัดนิทรรศการ ของส่วนราชการต่างๆ และการแถลงข่าว ผลการดำเนิน งานยุทธการสาเกตนคร..ระยะที่ 1 และการเปิด ยุทธการสาเกตนคร..ระยะที่ 2 หลังจากนั้น -ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกอบกิจกรรมดังต่อไปนี้
– ได้อ่าน คำปราศรัยของพลเอกประยุทธ์ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
-นำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ ์ต่อต้านยาเสพติด
– พร้อมกล่าวเปิดงานและแถลงข่าวผลการดำเนินงานยุทธการสาเกตนคร.. ระยะที่ 1 สำหรับภายในงานมีกิจกรรม การแสดงบนเวทีของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เน้นเนื้อหาแสดงถึงความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด การปลูกฝังให้เยาวชนและคนในสังคม เกิดความคิดดี ทำความดี มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด รวมทั้งการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เน้นให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยและในการป้องกันยาเสพติดด้วย!!! หลังจากนั้นได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการในบริเวณโดยรอบพื้นที่ในครั้งนี้ฯ

///////////////////////
ภาพ/ข่าว :: ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด.
จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”จังหวัดร้อยเอ็ด