ร้อยเอ็ดจัดวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานสามัคคี 1000cc ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท./สมนึก -ประธาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานสามัคคี 1000cc ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท./สมนึก
-ประธาน/0817082129-


วันชัยผวจ.รอ.เปิดวันแรงงานชาติ1แสนซีซีช่วยชีวีมนุษย์โดยบุญถม มูลมาตย์ รก.สวัสดิการฯ/MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/-ประธาน/0817082129-

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประดับพลอยโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานสามัคคี1แสนซีซีช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยการดำเนินงานของนายบุญถม มูลมาตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ

กิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจการให้บริการอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงาน จากหน่วยงาน อาชิ อาชิ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ที่จัดงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดโรงพยาบาลจุรีเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรีที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคและรับบริจาคโลหิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานลูกจ้างนายจ้างผู้ประกอบกิจการภาคเอกชนตลอดจนเครือข่ายด้านแรงงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการและส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวน 400 คน

นายบุญถม มูลมาตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ประเทศไทยถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือวัน Mayday เช่นเดียวกับหลายๆประเทศทั่วโลก และกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างด้วยเพื่อเป็นวันระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้ ปกติ เห็นควรให้จัดงานในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อในวันที่ 1 พฤษภาคม ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดและภาคีเครือข่าย ดังกล่าวจึงได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อผู้ใช้แรงงานสามัคคี 1แสน cc ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยการบริจาคโลหิตการจัดนิทรรศการของสถานประกอบกิจการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจการให้บริการอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปต่อองค์พระมหากษัตริย์เสียสละเพื่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซ้อม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3 เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรลูกจ้างองค์กรนายจ้างภาคเอกชนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตลอดจนเครือข่ายด้านแรงงาน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวว่า.-ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ ถือเป็นพลังที่สำคัญในการผลักดันส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติตลอดมา

เนื่องในโอกาสวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติและได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวันหนึ่ง วันนี้นับเป็นการรวมพลังที่สำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานลูกจ้าง นายจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง ขอขอบคุณพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดมา

—///—ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.:สมนึก บุญศรี/ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-