จ.ราชบุรี/วัดนาหนอง ราชบุรีจัดงานประเพณีบุญเดือน ๓ตักบาตรข้าวต้มมัด

จ.ราชบุรี/วัดนาหนอง ราชบุรีจัดงานประเพณีบุญเดือน ๓ตักบาตรข้าวต้มมัด
เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ 2564ที่บริเวณลานวัดนาหนอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน ๓ตักบาตรข้าวต้มมัด ประจำปีพ.ศ. 2564

โดยมี พระครูวินัยธรอำนาจ อนุภทโท เจ้าอาวาสวัดนาหนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์การจัดงานประเพณีบุญเดือน ๓ เกิดจากความร่วมมือของวัดนาหนอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ เครือข่ายชุมชนคุณธรรมโรงเรียนวัดนาหนอง องค์กรภาคส่วนต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26/27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเผยแพร่อัตลักษณ์ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ราชบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งนี้ในงานประเพณีบุญเดือน ๓ มีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญปิดทองอดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง การนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง การแห่ผ้าแดงไปถวายสักการะรอยพระพุทธบาทจำลอง การตักบาตรข้าวต้มมัด เวียนเทียนในวันมาฆบูชาและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

การจัดงานประเพณีบุญเดือน ๓ ของวัดนาหนอง ถือเป็นงานเทศกาลประจำปีของวัดและชุมชนตำบลดอนแร่ ที่จัดในช่วงวันมาฆบูชาของทุกปี โดยได้จัดสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานกว่า 80 ปี จากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในตำบลดอนแร่ภาคส่วนต่างๆและที่สำคัญคือกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของศิลปะ วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย ตลอดจนอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกของคนรุ่นหลังสืบต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน