ร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุรักษ์ประเพณีช้อปสินค้า OTOP และนิทรรศการของส่วนราชการ27ธค62-5มค63จำนวน10วัน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุรักษ์ประเพณีช้อปสินค้า OTOP และนิทรรศการของส่วนราชการ27ธค62-5มค63จำนวน10วัน

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2562 โดยการดำเนินงานของนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 รวม 10 วัน บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณข้างเคียง

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563 ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 276 1/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยในที่ประชุมสรุปใช้ชื่องานว่างานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2563 มีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น.ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานของส่วนราชการภาคเอกชน

ที่สำคัญ ประกอบด้วยการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร,การแสดงผลงานและนิทรรศการของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด,การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และจัดนิทรรศการของส่วนราชการและอำเภอ,การออกร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน,การแสดงพื้นบ้าน,งานประเพณีบุญคูณลานของอำเภอทุกอำเภอ,การแสดงของศิลปินชื่อดัง,การกำหนดให้พื้นที่การจัดงานเป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนโยบายจังหวัด เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์และการจัดงานประจำปีประเพณี ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2553

คณะกรรมการที่สำคัญอาทิคณะกรรมการ ฝ่ายควบคุมเครื่องเล่น ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดด้านการเมือง กฎหมายยุติธรรม ประธานกรรมการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพเครื่องเล่นให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบกฎหมายที่กำหนด ให้มีความปลอดภัยตลอดการจัดงาน,คณะกรรมการฝ่ายออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และจัดนิทรรศการของส่วนราชการประกอบด้วยปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการ จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ,

คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ร่วมงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงการจัดงานและสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วยปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ จ่าจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ,คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานประกอบด้วยสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว