ข่าวดี!!! ้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด !!!

ข่าวดี!!!
้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด !!!

วันนี้ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. การขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ครบ 2 ปี จำนวน 3 แห่ง 3 ราย
2. สรุปผลการประชุม ก.อบต.ครั้ง 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มี 4 เรื่อง ดังนี้ 1. ร่างประกาศกอบตเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2. การหารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและควบคุมเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
3. การรายงาน การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนมิถุนายน 2562
4. ขอความเห็นชอบการโอนพนักงานส่วนตำบลการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 17 แห่ง 15 ราย
5. เรื่องขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 แห่ง 2 ราย
6. เรื่องขอความเห็นชอบให้โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีบรรจุและแต่งตั้งไม่ครบ 2 ปีจำนวน 1 แห่ง 1 ราย
7. เรื่องขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ปีจำนวน 4 แห่ง
8. เรื่องขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 9 แห่งจำนวน 15 ราย
9. ที่ประชุม ก.อบต. ร่วมกันพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงานจำนวน 7 แห่งจำนวน 7 ราย
10. เรื่อง ขอความเห็นต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 แห่ง 2 ราย
11. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีผู้บริหารว่างลง ตามข้อ 11 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 จำนวน 3 แห่ง
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
15. เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จำนวน 2 แห่ง

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน