อบจ.มุกดาหารส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

อบจ.มุกดาหารส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์นายอำเภอเมืองมุกดาหารตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการ กศน.ตำบลดงเย็น นายบัณฑิตย์ เที่ยงโยธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2562 ให้กับครอบครัว นายศรีสุวรรณ ดีดวงพันธ์ บ้านเลขที่ 280 ม.1 ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเทศบาลตำบลดงเย็น สถานศึกษาและผู้นำชุมชนในพื้นที่ในการขอรับการช่วยเหลือการก่อสร้างบ้านมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และได้รับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและได้รับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มุ่งเน้นสร้างความเสมอภาค ลดการเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเปิดโอกาสให้คนดีแต่มีฐานะยากจนได้มีโอกาสมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐรวมถึงมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี ของรัฐบาลรวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ดำเนินโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี โดยเป็นการดำเนินการในลักษณะบูรณาการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำชุมชน เทศบาลตำบล สถานศึกษาในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ในการส่งมอบบ้านในครั้งนี้เป็นอีกครอบครัวที่ถือได้ว่ามีการดำเนินชีวิตในสังคมโดยมีความมานะอุสาหะ ดำเนินตนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแบบอย่างคนในชุมชนต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177