เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 9.00 น ที่หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ว่าที่ ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 – 2564 เพิ่มเติม โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมประชุมนับพันคนซึ่งการประชุมครั้งนี้ว่าที่ ร้อยสมทรง สรรพโกศลกุล

ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในชุมชนต่างๆมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุด และที่สำคัญคุ้มกับงบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งจากการประชุมทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งการรับฟังปัญหาในชุมชน ซึ่งการทำประชาคมครั้งนี้ มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการปรับปรุงรักษาถนนหันทาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสวัสดิการชุมชน ผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน

ภาพ/กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย
ข่าว///สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา