ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 3 ปีที่ 3

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 3 ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 3 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อขับเคลื่อน งานตามนโยบายของ รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอุทิศ พิทักษา สาธารณสุขอำเภอ นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารตำบลเสียว ร.ต.อ.อุทัย อาจหาญ ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นายวิจิตร ธรรมบุตร ผอ.รพ.สต.เสียว นายประสาน ขันติวงศ์ กำนันตำบลเสียว ข้าราชการ ตำรวจ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง สมาชิก อส. กองร้อย อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ 23 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลเสียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวตำบลเสียว เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การขับเคลื่อนงาน ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษ…ฮักแพงแบ่งปัน และคนศรีสะเกษสุขภาพดี การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ตามแนวทาง 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 และแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนการ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยการสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ให้ ทีมนักปั่นจักรยานซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประชาชนตำบลเสียว ได้ตระหนักถึง การเคารพกฎจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยปั่นจักรยานจากหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเยี่ยม และมอบ นม ขนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง และเยี่ยมและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ และครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์สำรวจ TPMAP ณ บ้านสามขา หมู่ที่ 6 และ 11 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 ราย คือนางกลม โพธิ์ศรี อายุ 88 ปี หมู่ที่ 6นางกอง โพธิ์ศรี อายุ 87 ปี หมู่ที่ 6 นางทองใบ ใยขันธ์ อายุ 81 ปี หมู่ที่ 6 นางเหลี่ยน บุตรดี อายุ 70 ปี หมู่ที่ 11 นางเพียร ลันทอน อายุ 77 ปี หมู่ที่ 11 นางเหรียญ ภักดี อายุ 84 ปี หมู่ที่ 11 และนางหลัด พิมสอน

หมู่ที่ 1 นอกจากนี้ยังได้ปั่นจักรยานเยี่ยมครัวเรือนตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นายวันชัย สมศรี หมู่ที่ 11 ตำบลเสียว และขับเคลื่อนโครงการ หนึ่ง ตำบล หนึ่ง หมู่บ้าน ยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยแปลงโคกหนองนาดังกล่าว ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา จำนวน 3 บ่อ คลองไส้ไก่ 1 คลอง เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก เป็นต้น มีพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2 ไร่ ได้แก่ ต้นมะม่วง ขนุน มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วยน้ำหว้า และพืชผักสวนครัวได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด สระแหน่ หอม พริก มันเทศ เป็นต้น โดยเจ้าของพื้นที่ ได้ปลูกพืชสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้และเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงานของชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกด้วย

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ