พะเยา…จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ม.พะเยา จัดทำแอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น..

พะเยา…จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ม.พะเยา จัดทำแอพลิเคชั่น “ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ให้ประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น..

วันที่ 25 ก.พ.62 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น“ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้จัดทำ ที่ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโปรแกรมแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา จัดทำขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการบริการให้กับประชาชนในด้านการรับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ และสามารถติดตามเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อมีเว็บไซต์ที่มีระบบบริหารจัดการ รับเรื่องร้องทุกข์ สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีความคล่องตัวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อมีแอพพลิเคชั่น ที่รองรับและทำงานร่วมกับเว็บไซต์หลักได้ โดยเน้นการใช้งานที่ง่ายและแจ้งเหตุเป็นหลัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า “การจัดทำโปรแกรมแอพพลิเคชั่นนี้ ถือเป็นการร่วมมืออันดีระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทันสมัยรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0” และยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่มีความสอดคล้องกับระบบราชการอีกด้วย โดยต้องใช้งานง่ายและลดขั้นตอนการร้องเรียนให้กระชับได้ใจความ พร้อมทั้งต้องเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ร้องเรียนร้องทุกข์ ไม่ให้ได้รับผลกระทบตามมา จากการร้องเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานให้กับประชาชนได้มากที่สุดต่อไปในอนาคต

โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ยังจะสนับสนุนให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรนั้น ๆ ต่อไปด้วย