ร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ จัดสวัสดิการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

ร้อยเอ็ด ลดความเหลื่อมล้ำ จัดสวัสดิการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการอบรมโครงการ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการและคณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน ยุวอาสาพัฒนาสังคม จำนวน 200 คน

สำหรับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย ได้เน้นการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปกป้อง นำไปสู่การคุ้มครองเด็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นเป้าหมายสูงสุด ส่งผลให้เด็กได้รับการคุ้มครองดูแลตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ไว้ว่า “เด็กทุกคนอยู่ดี มีสุข ปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน สังคม แวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล” ซึ่งตรงตามแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ลดปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ ให้ประชาชนทุกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว