อนุ กมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย

อนุ กมธ.กิจการคนพิการ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสดุดี 1 โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย” โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายอัศวิน จุมปา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเชียงราย นางสาววรรณพร มโนใจ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดเชียงราย นางมาจะ ศรัทธาไทย ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี และนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงรายที่สำคัญ อาทิ นโยบายสามพี่น้องท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบูรณาการนโยบายงานด้านคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ องค์การบริการส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ จังหวัดเชียงรายมีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านพิการในจังหวัดเชียงรายอย่างเข้มแข็ง