ศรีสะเกษ !! มอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 อำเภอโนนคูณ

ศรีสะเกษ !! มอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 อำเภอโนนคูณ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่โรงเรียนดินดำเหล่าเสนใต้ อำเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ นายภัทรพล สารการนายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานมอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 อำเภอโนนคูณ โดยมี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษและนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำแม่ตัวอย่างดีเด่นของอำเภอโนนคูณ ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับองค์กรเครือข่ายร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแม่ผู้อบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคม และเป็นแม่ที่อุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา เป็นแม่ตัวอย่างดีเด่นประจำปี 2564 จำนวน 38 คน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 และเพื่อเป็นเทิดทูนพระคุณแม่และยกย่องชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นให้ปรากฏในสังคมต่อไป

ในโอกาสนี้ นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ ได้รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อำเภอโนนคูณ จากคณะครูประถมศึกษากลุ่มบูรพา กลุ่มประจิมและแม่ตัวอย่างดีเด่น รวมเป็นเงืนทั้งสิ้น จำนวน 28,770 บาท ด้วย
นายทิวา รุ้งแก้ว กล่าวว่า โครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้”บวร”บ้านวัด โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 558 โรงเรียนอำเภอโนนคูณ มีแม่ตัวอย่างดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 38 คน มีโรงเรียนสังกัด สพป.เข้าร่วมโครงการ 33 โรง อบจ. 2 โรง สช 1 โรง สพม. 1 โรง และกศน. 1 แห่ง โดยมีข้อต่างในข้อเหมือนของโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจำนวน 7 ข้อดังนี้ 1. คณะครูนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ/ต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกคน 2. โรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” 2 บ้าน วัด โรงเรียน 3.โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคารวะธรรมหน้าเสาธงทุกวัน “น้องเคารพพี่ศิษย์เคารพครู” 4.สวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์ 5.โรงเรียนต้องจัดให้นักเรียนนำภัตตาหารไปถวายเพล/อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6.มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง/อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และ7. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” /ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น” เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้ว ให้ขยายผลเข้าสู่ชุมชน ต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ