สถาบันหลักของ ความเป็นชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

🇹🇭 สถาบันหลักของ ความเป็นชาติไทย คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 🇹🇭

มณฑลทหารบกที่ 38 โดย ชป.กร.มทบ 38 ร่วมกับคณะครู และนักเรียน รร.ขุนน้ำน่าน ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน จัดกิจกรรมเสาธง 5 นาที ” ชวนน้องร้องเพลงชาติไทย ” โดยมีกิจกรรมร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตน

อยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลัก “ความสงบ ความสันติ และรู้ รัก สามัคคี” และปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรม ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด