ทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชน

“ ทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3313

จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ทำแนวกันไฟพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ระยะทาง ประมาณ 3 กิโลเมตร ณ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน บ้านแม่จันหลวง หมู่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31
#กองทัพภาคที่3