สุราษฎร์ธานี//อสม.เกาะสมุย สาขาโรคติดต่อ และสาขาสุขภาพจิต ได้รับการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต และภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับชาติ ประจำปี 2566

สุราษฎร์ธานี//อสม.เกาะสมุย สาขาโรคติดต่อ และสาขาสุขภาพจิต ได้รับการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต และภาคใต้ เข้าสู่การประกวดระดับชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 คณะกรรมการตัดสินการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่นระดับเขต/ภาค ได้ประกาศผลการประกวด ฯ โดยอำเภอเกาะสมุย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต/ภาค เป็นตัวแทนในการประกวดระดับชาติ จำนวน 2 สาขา คือ สาขาโรคติดต่อ น.ส อัญญารัตน์ มีเพียร อสม.รพ.สต.หน้าเมือง
และ

สาขาสุขภาพจิต น.ส สุณิสา วิชัยดิษฐ์ อสม.รพ.สต.ตลิ่งงาม

โดย อสม.ดังกล่าว จะต้องเป็นตัวแทนของภาคใต้ เข้าประกวดระดับชาติ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2566 เพื่อเข้ารับโล่รางวัล ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวัน อสม.ระดับชาติ ต่อไป