ร้อยเอ็ดจัดเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานไร้สารเร่งเนื้อแดงพร้อมออกตรวจสอบในพื้นที่ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานไร้สารเร่งเนื้อแดงพร้อมออกตรวจสอบในพื้นที่
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

เมื่อเช้าวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30 น ณ ห้องประดับพลอยโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคเนื้อคุณภาพหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคขุนสู่มาตรฐาน GAP

และโครงการ ยุทธการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 200 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ ล้วนเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนอยู่แล้วและผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในการพัฒนาเลี้ยงโคขุนให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการยุทธการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะดำเนินการลงพื้นที่สุ่ม เก็บตัวอย่างปัสสาวะโคเนื้อ จากฟาร์มโคเนื้อในพื้นที่ทุกอำเภอ ในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยชุดตรวจทดสอบภาคสนาม ( Strip Test ) อย่างน้อยฟาร์มละ 2 ครั้งห่างกัน 1 เดือน เมื่อพบผลปัสสาวะเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง จะดำเนินการออกใบรับรองให้เป็นฟาร์มโคเนื้อ ปลอดสารเร่งเนื้อแดงต่อไป

นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีโคเนื้อเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นการทำงานในการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ดีที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ และผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคเนื้อโคขุนภาพเพิ่มขึ้น สำหรับการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วประเทศและตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และในปัจจุบันมีปัญหาลูกโคเนื้อ สำหรับผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ ในพื้นที่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และหาซื้อยากขึ้นเนื่องจากขาดแคลน

ปัจจุบันมีการขุนเพศเมียมากขึ้น ไม่มีการคัดเลือกแม่โคพันธุ์ดีมาทดแทนส่งผลกระทบต่อการผลิตเนื้อโคขุนสภาพเสียโอกาสในเชิงธุรกิจที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน หากไม่ดำเนินโครงการอาจสร้างความเสียหายและเสียโอกาสทางด้านเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและอาจเกิดภาวะขาดแคลนเนื้อโคตลอดจนปัญหาราคาเนื้อโคแพงมากขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้ประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนสูงมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการปรับสภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดโครงการยุทธการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดว่า.-เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นโครงการที่จะสามารถช่วยให้เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคขุน สามารถผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นแบรนด์ของตัวเอง เป็นที่รู้จักและยอมรับตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

หวังว่าท่านจะได้นำความรู้ประสบการณ์ดีๆที่ได้รับไปปรับใช้ ในการผลิตโคเนื้อให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่เนื้อโคของเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และจะยังทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อโคที่ปลอดภัยมีมาตรฐานปราศจากสารตกค้างอีกด้วย
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่องมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อโดยสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใส สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อโดย นายปราโมทย์ ภูถาลำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด,ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง,ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือ GFM

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr./สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-