สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ดจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-

สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ดจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภค จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-

เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของนายประยูร บุญพิมล นายกสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ดและคณะ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมประกอบด้วย เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัด,เวทีความร่วมมือกับหน่วยงานการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคระดับจังหวัด,กิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติการในการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมาย 2 ประการคือ มีแนวทางและบทบาทการทำงานของสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด,มีรูปประธรรมความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและสามารถขยายผลขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคและอย่างมีคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสนอความคิดเห็นต่อบทบาทของสภาผู้บริโภคจังหวัด ร้อยเอ็ดได้


นายประยูร บุญพิมล นายกสมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้สนับสนุนโครงการติดตามกระบวนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรผู้บริโภคในระดับจังหวัด ให้สามารถทำงานได้ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญมาตรา 46 ที่บัญญัติว่า สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิร่วมกันจัดตั้งองค์กร ของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค และองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าว มีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กร ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวว่า.-การประชุมวันนี้ชี้ให้เห็น การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภค การรวมตัวของภาคีเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภคและความก้าวหน้า ในการยกระดับการทำงานขององค์กรผู้บริโภคภาคประชาชน ที่มีความอิสระเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค และประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-