จังหวัดนนทบุรีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจให้ธรรมะ”

จังหวัดนนทบุรีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจให้ธรรมะ”

วันนี้ ( 22 มี.ค.66) เวลา 10.00 น. ที่วัดอุทยาน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามโครงการ “หนึ่งใจให้ธรรมะ” โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวนนทบุรีร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สวนนงนุชพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ทำการขยายพันธุ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้รับมาปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ สถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ถือเป็น 1 ใน 4 สังเวชนียสถานที่สำคัญ โดยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณาย/ทรงประธานต้นพระศรีมหาโพธิ์แก่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา จำนวน 999 ต้น เพื่อนำไปถวายพระสังฆาธิการและมอบให้หัวหน้าส่วนราชการนำไปปลูกทุกจังหวัดเพื่อน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศล และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป