กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด “โครงการสร้างสานเสวนาความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียว

กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด “โครงการสร้างสานเสวนาความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ พันโท .ถนอม วงค์พิมล รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลฯ เปิด อบรม”โครงการสานเสวนาสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562″ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายก อบต.เมืองน้อย คณะผู้บริหาร ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบอำเภอธวัชบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เข้าร่วมกิจกรรมพันโท ถนอม วงค์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้เพื่อเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินการตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชา เข็มทิศชีวิตสู่ความยั่งยืน การน้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สถาบันครอบครัว กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง กฏหมายควรรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย/บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย มลภาวะทางอากาศ PM 2.5 การคัดแยกขยะ เวทีเสวนาภาษาชาวบ้าน มีการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆของศาสตร์พระราชาขึ้นมาเสวนา เพื่อให้สามารถปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคม สภาพแวดล้อมทั่วไป ของชุมชน โดยยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของความรักความปรองดอง และความยุติธรรม เพื่อลดความขัดแย้ง สานไทยใจหนึ่งเดียว กับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 120 คน

///////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน
**เครดิต.ภาพข่าว*****
คมกฤช พวงศรีเคน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด