จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบวาตภัย 2 จุด 6 อำเภอ

จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบวาตภัย 2 จุด 6 อำเภอ
เมื่อวันที่ 22 กุมมาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฏรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฏรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 อำเภอ โดยในวันนี้ มอบถุงพระราชทานแก่ราษฏรที่ประสบวาตภัย จุดที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหาร และจุดที่ 2 ณ ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการังหวดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอจังหาร นายอำเภอเชียงขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับและร่วมมอบ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการังหวดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอยู่ตอนกลางของภาค มีเนื้อที่ 8,288.46 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,447 หมู่บ้าน 361,305 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 1,309,053 คน มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน มี 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน้ำขัง ในช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้เกิดความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่

ประเทศไทยมีอากาศร้อน ส่งผลให้พื้นทั่งหวัดร้อยเอ็ด มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้จังหวัดร้อยเอ็ดมีราษฏรที่ประสบวาตภัยได้รับความเดือดร้อน จำนวน 774 ครัวเรือน ประกอบด้วย อำเภอจังหาร จำนวน 394 ครัวเรือน อำเภอเชียงขวัญ จำนวน 320 ครัวเรือน อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 41 ครัวเรือน อำเภอโพนทอง จำนวน 15 ครัวเรือน อำเภอเมยวดี จำนวน 3 ครัวเรือน อำเภอธวัชบุรี จำนวน 1 ครัวเรือน ทำให้ทรัพย์สินของราษฏรได้รับความเสียหายได้แก่ บ้านที่อยู่อาศัย 769 หลัง ยุ้งข้าว 9 หลัง คอกสัตว์ 2 หลัง และราษฏรได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือจังหวัด อำเภอ ร่วมกับทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย เพื่อความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ราษฏรที่ประสบวาตภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีเสมอมานอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระราชทานอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในครั้งนี้อีกด้วย

/////////////////////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน