นครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2564

นครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี 2564

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายกโดยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสนามสอบ ได้จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดการสอบ พระมหาสิริสวัสดิฐ์ ธีรปภาโส ป.ธ.9 รองเจ้าคณะอำเภอเมือง อ่านคำปราศรัยของแม่กองธรรมสนามหลวง จากนั้น พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าสอบและเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ โดยมีเจ้าหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธี โดยจัดสอบระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งการจัดการสอบครั้งนี้ ได้จัดตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดคัดกรองลงทะเบียน วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสนามสอบ

ซึ่งการจัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ได้จัดตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร จำเพาะนักธรรมชั้นโท-เอก จัดสอบในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือที่เรียกกันว่า “นักธรรม” เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย (การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณนิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี) เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก