บุรีรัมย์ เปิดเรียนแน่นอน 1 กค. พร้อมมาตรการเข้มสรุปโรงเรียนเล็กเรียนปกติ โรงเรียนใหญ่เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์

บุรีรัมย์ เปิดเรียนแน่นอน 1 กค. พร้อมมาตรการเข้มสรุปโรงเรียนเล็กเรียนปกติ โรงเรียนใหญ่เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์

สาธาฯ สถานศึกษา ร่วมกันวางมาตรการเข้ม และพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้แน่นอน โรงเรียนขนาดเล็กเปิดตามปกติ โรงเรียนขนาดใหญ่ เรียน 1 สัปดาห์พัก 1 สัปดาห์

วันที่ 22 พ.ค.63ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัด พร้อมเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ,เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขต และศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ก่อนจะมีการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหามาตรการต่างๆ เพื่อลดความแออัด อันจะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

มีการกำหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จัดให้มีกิจกรรม กระบวนการ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการของรัฐบาลและจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือ เป็นต้น
จัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้บริบทความพร้อมของนักเรียนและสถานศึกษา ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ ตามสภาพความเป็นจริงแต่ละโรงเรียน

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งประถมและมัธยม จะมีประมาณ 900 แห่ง เกินกว่า 60-70 เปอร์เซ็นต์จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 100-200 คน ก็จะให้เปิดเรียนตามปกติเหมือนที่เคยปฏิบัติมา

ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีส่วนน้อย จะให้นักเรียนมาเรียน 5 วันทำการ แล้วหยุด 5 วันทำการ(จันทร์-ศุกร์) โดยช่วงที่หยุดเรียนก็จะรับใบงานให้ไปทำเพื่อมาส่งในสัปดาห์ถัดไป

นอกจากนี้ยังจะจัดทำระบบเรียนจากระบบการศึกษาทางไกลผ่าน ดิจิตัลทีวี (On-air),เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) และเรียนพร้อมกับเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์

ส่วนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะมีการจัดให้มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามขนาดของสถานศึกษา หรือระบบทางไกลผ่านดาวเทียม และให้มีการเรียน ในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online

ส่วนการจัดระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะมีการจัดให้มี การแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ และให้มีการเรียนในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวด้วยว่า โดยสรุปในวันที่ 1 ก.ค.นี้สถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ จะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ แต่จะต้องยึดหลักการมาเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติตามสถานศึกษาที่ได้รับนโยบายจากสาธารณสุขมาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน กับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่ามีความรุนแรงในระดับไหน ซึ่งสถานศึกษาก็พร้อมจะปรับแนวทางการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งได้มีการวางแผนเอาไว้แล้ว นายสมศักดิ์…กล่าว..

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์